PRINCIPI KOMUNIKACIJE / sa grupom i unutar grupe

U našem vrtiću kreiramo atmosferu spontanosti i optimizma. Prema deci se odnosimo sa  razumevanjem i podrškom, kroz individualan i interaktivan  pristup učenju I razvoju . Sa puno dobre volje učimo ih korisnim strategijama rešavanja konflikata i „problema“. 

 

Saradnja, ohrabrenje, uzajamno uvažavanje i prihvatanje svakog deteta onakvog kakvo jeste, osnovni je komunikacioni model. Deca se podstiču da dele, rade zajedno i da brinu jedna za druge, da saosećaju. Pružanjem obilja kvalitetnih socijalnih iskustava, deci otvaramo mogućnost da uživaju u osećaju prisnosti i pripadnosti ovakvoj grupi, te da steknu koristan oslonac i pozitivnu sliku o sebi, tokom procesa učenja i sazrevanja.

Naš sistem dobro osmišljenih igara i zadataka često od dece zahteva aktiviranje različitih sposobnosti: govornih, motornih, perceptivnih, već stečenih znanja i iskustava, kao i umeće samostalnog i stvaralačkg rešavanja problema. U svemu podržavamo lični trud, istrajnost, nezavisnost i aktivnost.

 

 

 

 


 

 

 

  sledeća strana >>